Hướng dẫn sinh vin đăng k học phần

Bước 1: vo website http://uis.ufm.edu.vn

Bước 2: Nhấn vo nt Đăng nhập bn phải mn hnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 
         Check chọn phần sinh vin để đăng nhập vo hệ thống.

         Nhập tn đăng nhập v mật khẩu.

ƒ         Nhấn nt lệnh .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Click vo nt Đăng k học phần .

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         Chọn chương trnh đo tạo để xem cc học phần cần đăng k.

         Nhấn nt lệnh để đăng k những mn học c trong kế hoạch giảng dạy. Thấy xuất hiện cửa sổ:

 

2a

2d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2a. Chọn mn học v click vo nt để đăng k học phần.

 

2b

2c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2b. Click chọn học phần.

2c. Nhấn nt lệnh để lưu học phần vừa đăng k.

2d. Để xa học phần đ đăng k người dng chọn học phần cần xa v nhấn nt

ƒ         Nhấn nt lệnh để xem những mn học đ đăng k.

 

3c

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3a. Check chọn ty chọn cần xem.

3b. Chọn năm học, học kỳ.

3c. Nhấn nt Lọc để xem cc lớp học phần đ đăng k.